top of page

NICE CLEAN HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zasady i Warunki

1. DEFINICJE

1.1 Dla celów niniejszych „Warunków” klient będzie określany jako „Gospodarz(y)” i „Nice Clean Home Ltd” jako firma wprowadzająca. Termin „Gospodarz(y)” obejmuje małżonek lub partner gospodarstwa domowego, w stosownych przypadkach.

 

2. WSTĘP
 

2.1 Firma wprowadzająca przedstawi gospodarzowi osobę sprzątającą (zwaną dalej „sprzątaczką”) ze swojej bazy danych zatwierdzonych osób sprzątających na warunkach i zgodnie z niniejszymi Warunkami „Umowy biznesowej” (w załączniku).

 

3 OBOWIĄZKI GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 

3.1 Sprzątaczka jest przedstawiana Gospodarzowi jako samozatrudniony sprzątacz, a Gospodarz może zatrzymać sprzątacza wyłącznie na podstawie umowy o świadczenie Usług. Gospodarz(y) uzgadniają bezpośrednio z osobą sprzątającą warunki takiej umowy.

3.2 Gospodarz(y) uzgadniają bezpośrednio ze sprzątającym jakie usługi mają być wykonywane przez sprzątającego oraz mogą zmienić zakres i sposób świadczenia usług w porozumieniu ze sprzątającym.

3.3 Gospodarz(y) zapłaci Sprzątaczce zatrzymanej przez Gospodarza(ów) według stawki uzgodnionej między Gospodarzem(ami) a Sprzątaczem i wniesie takie opłaty bezpośrednio do Sprzątającego.

3.4 Gospodarz(y) zapewnią Sprzątającemu(e) bezpieczne środowisko pracy.

 

4 PŁATNOŚĆ
 

4.1 Posiadacz(-y) podpisze(-ą) Zlecenie Stałe upoważniające do dokonywania płatności zgodnie z „Umową biznesową” przez bank Posiadacza(-ów) miesięcznie z góry, 25 dnia każdego miesiąca. Takie płatności będą kontynuowane do momentu rozwiązania „Umowy biznesowej” zgodnie z punktem 8 niniejszych Warunków.

4.2 „Działalność Wprowadzająca” nie przekaże zlecenia stałego do banku Posiadacza(-ów) do czasu ustalenia daty rozpoczęcia z Posiadaczem(-ami).

4.3 Jeśli Gospodarz zatrudni sprzątacza na więcej godzin niż określono w „Umowie biznesowej” bez uiszczania przez Gospodarza dodatkowej opłaty, „Działalność wprowadzająca” zastrzega sobie prawo do zażądania należnej opłaty wraz z odsetkami w razie potrzeby.

4.4 W przypadku pominięcia jakichkolwiek płatności zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty administracyjnej w wysokości 25 GBP.

 

5 UBEZPIECZENIE
 

5.1 W odniesieniu do każdego sprzątacza wprowadzonego przez „Działalność wstępną” i zatrzymanego przez Właściciela(-ów), „Działalność wstępna” zapewnia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, opłaty za „Działalność wstępną” obejmują składki ubezpieczeniowe za każdego klienta.

5.2 Limit ubezpieczenia OC wynosi 1 000 000 GBP. Ani „Firma wprowadzająca”, ani jej ubezpieczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia o wartości mniejszej niż 100 GBP i wszelkie takie roszczenia są niniejszym wykluczone. W przypadku, gdy wartość roszczenia przekracza 100 GBP, Gospodarz(y) będzie zobowiązany do zapłaty pierwszych 100 GBP takiego roszczenia. Szczegóły ochrony ubezpieczeniowej dostępne są na życzenie.

5.3 Gospodarz(y)” musi posiadać odpowiednią ochronę ubezpieczeniową od zobowiązań wobec Sprzątającego i okazać „Działalności wstępnej” kopię odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej i zaświadczenie, jeśli „Działalność wstępna” tego zażąda.

5.4 Gospodarz(y) nie będą objęci polisą ubezpieczeniową zapewnianą przez „Działalność wprowadzającą”, jeśli sprzątacz nie zostanie wprowadzony przez „Działalność wprowadzającą” i/lub warunki Umowy zostaną w inny sposób naruszone.

5.5 Żadne roszczenia ubezpieczeniowe z tytułu uszkodzeń po wybielaniu nie będą akceptowane.

5.6 Wszyscy wprowadzeni Sprzątacze firmy Nice Clean Home Ltd, którzy są zatrudnieni przez Właściciela domu, będą objęci przede wszystkim własnymi polisami ubezpieczeniowymi Właściciela domu i tylko na wypadek nieprzewidzianych okoliczności, w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej Nice Clean Home Ltd, która ma limit odszkodowania w wysokości 1 miliona GBP odpowiedzialności cywilnej, w tym szkody i straty Gospodarza pod warunkiem, że strata i/lub szkoda jest spowodowana zaniedbaniem Sprzątaczki wprowadzonym przez Nice Clean Home Ltd

5.7 Roszczenia będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy wszystkie opłaty są aktualne, gdy wystąpią jakiekolwiek szkody w domu klienta.

 

6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 

6.1 „Działalność wprowadzająca” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody przekraczające limit jej ochrony ubezpieczeniowej lub wykraczające poza zakres jej ochrony opisany w klauzuli 5.

6.2 „Działalność Wprowadzająca” nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które nie są nagłe i nieprzewidziane.

6.3 „Działalność wprowadzająca” nie ponosi odpowiedzialności za żadne wtórne lub pośrednie straty poniesione przez Właściciela(-ów) w wyniku niewywiązania się przez sprzątacza z jego zobowiązań umownych z jakiegokolwiek powodu.

6.4 „Działalność wprowadzająca” nie ponosi odpowiedzialności za niezwrócenie kluczy przez firmę sprzątającą ani za jakiekolwiek straty następcze, które mogą wyniknąć.

6.5 „Działalność wprowadzająca” nie ponosi odpowiedzialności za zmowę lub kradzież mienia lub mienia.

 

7 POPRAWEK
 

7.1 „Działalność wprowadzająca” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 

8 ROZWIĄZANIE
 

8.1 „Działalność wprowadzająca” może rozwiązać Umowę Biznesową wyłącznie za pisemnym wypowiedzeniem dla Właściciela(ów) z jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

8.2 Właściciel(e) może rozwiązać Umowę Biznesową jedynie za pisemnym wypowiedzeniem z miesięcznym wypowiedzeniem dla „Introductive Business”.

8.3 Przez okres dwunastu miesięcy po rozwiązaniu „Umowy biznesowej” Gospodarz(y) nie będą angażować się, bezpośrednio lub pośrednio, jako pracownik, agent lub w inny sposób sprzątacz, który został wprowadzony przez „Działalność wprowadzająca” do Gospodarza ( s). Jeśli Właściciel(e) Domu(ów) zatrudni(ją) osobę(y) sprzątającą(e), wówczas można dochodzić odszkodowania w wysokości do dwunastu miesięcy zaliczki na „Wstępną Firmę”.

8.4 W przypadku wypowiedzenia przez Gospodarza „Umowy biznesowej” przed rozpoczęciem sprzątania/„Działalność wprowadzająca” może obciążyć Gospodarza(-ów) opłatą administracyjną nieprzekraczającą 50,00 GBP.

8.5 W przypadku, gdy Właściciel(e) anulują Zlecenie Stałe bez pisemnego powiadomienia „Działalności Wprowadzającej” z miesięcznym wypowiedzeniem, „Działalność Wprowadzająca” może pobrać opłatę za wszelkie uzasadnione wydatki poniesione poza zaległą należną płatnością.

8.6 Posiadacz(-y) jest(-y) odpowiedzialny(-e) za zapewnienie, że Zlecenie Stałe opłacające honorarium „Działalności Wstępnej” zostanie anulowane przez bank Posiadacza(-ów) po rozwiązaniu Umowy z Działalnością Wstępną. Płatności otrzymane po upływie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia będą obciążone opłatą administracyjną w wysokości maksymalnie 25 GBP za ich zwrot.

 

9 INFORMACJE OGÓLNE
 

9.1 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych „Warunków” zostanie uznane za nieważne, nieważne lub niewykonalne, czy to przez sąd, porozumienie stron, czy w inny sposób, pozostała część Umowy pozostanie w pełnej mocy niezależnie od jakichkolwiek takiej nieważności, niezgodności z prawem lub niewykonalności, ale dane postanowienie zostanie albo zmienione tak, aby było ważne, zgodne z prawem i wykonalne, albo w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, usunięte.

bottom of page